واحد صنایع غذایی گلبانو golBanoo :: www.EGHLID.pro

واحد صنایع غذایی گل بانو

تهیه و تولید سبزی خشک، میوه خشک، خشکبار و...

واحد نمونه کشوری - جشنواره عذرا 1384

معرفی خانم مهندس فاطمه خاندانی بعنوان زن نمونه کشوری در کاهش ضایعات محصولات کشاورزی - جشنواره عذرا 1384


واحد صنایع غذایی گل بانو با مدیریت و مسولیت خانم مهندس فاطمه خاندانی در سال 83-84 در اقلید فارس تاسیس شد

این واحد در حال حاضر فعال نیست

واحد صنايع غذايي گلبانو
واحد صنايع غذايي گلبانو
واحد صنايع غذايي گلبانو
واحد صنايع غذايي گلبانو
واحد صنايع غذايي گلبانو
واحد صنايع غذايي گلبانو
واحد صنايع غذايي گلبانو
واحد صنايع غذايي گلبانو
واحد صنايع غذايي گلبانو
واحد صنايع غذايي گلبانو
واحد صنايع غذايي گلبانو
واحد صنايع غذايي گلبانو
واحد صنايع غذايي گلبانو
واحد صنايع غذايي گلبانو
واحد صنايع غذايي گلبانو
واحد صنايع غذايي گلبانو
واحد صنايع غذايي گلبانو
واحد صنايع غذايي گلبانو
واحد صنايع غذايي گلبانو
واحد صنايع غذايي گلبانو
واحد صنايع غذايي گلبانو
واحد صنايع غذايي گلبانو
واحد صنايع غذايي گلبانو
واحد صنايع غذايي گلبانو
واحد صنايع غذايي گلبانو
واحد صنايع غذايي گلبانو
واحد صنايع غذايي گلبانو
واحد صنايع غذايي گلبانو
واحد صنايع غذايي گلبانو
واحد صنايع غذايي گلبانو
واحد صنايع غذايي گلبانو
واحد صنايع غذايي گلبانو[ Hosted by ParHost ]