اوتیسم هدیه شوم مادران مضطرب به فرزندان

اوتیسم هدیه شوم مادران مضطرب به فرزندان
مهر/امروزه در هزاره سوم که شاهد گسترش استرس ها و اضطراب ها به خصوص در کلانشهرها هستیم مادران با استرس و اضطراب خود می توانند زمینه را برای اوتیسم هموارتر کنند.
اوتیسم یک اختلال رشدی دوره کودکی است. کودکان مبتلا به اوتیسم در تعاملات اجتماعی و برقراری ارتباط احساسی با دیگران مشکل دارند، و اغلب به رفتارهای تکراری علاقه نشان می دهند.
سن شروع این اختلال قبل از سه سالگی است و کودکان دارای این اختلال رفتارهای همچون عدم برقراری تماس چشمی، عدم اشاره مستقیم به اشیا، مشکل در درک احساسات دیگران یا بیان احساسات خود، فرار از بغل شدن یا تماس فیزیکی با دیگران، عدم تمایل به صحبت کردن، مشکل در بیان نیازهای خود از خود بروز می دهند.
تشخیص اوتیسم بسیار مشکل است، زیرا هیچ تست پزشکی برای تشخیص آن وجود ندارد (مانند آزمایش خون و…)، تنها راه تشخیص مشاهده رفتار کودک است. همچنین درمان قطعی برای آن وجود ندارد.
امروزه عامل ژنتیک مهمترین عامل این اختلال شناخته می شود اما اضطراب و استرس مادر در دوران بارداری یکی از عوامل فعال کننده این ژن قلمداد می شوند البته مواد موجود در آفت کش ها و… نیز تاثیر خود را در فعال شدن این ژن دارند. اما نکته مهمی که باید مد نظر قرار داد محیط مادر در دوران بارداری است.

امروزه در هزاره سوم که شاهد گسترش استرس ها و اضطراب ها به خصوص در کلانشهرها هستیم مادران با استرس و اضطراب خود می توانند زمینه را برای اوتیسم هموارتر کنند. این احتیاط نیست بلکه وظیفه مادران است.
اوتیسم در بسیاری از کلانشهرها یک نگرانی مهم برای بهداشت عمومی قلمداد می شود بطوریکه در یکی از بزرگترین پروژه های مطالعاتی آمریکا تا امروز، به نام سید(SEED) با صرف بودجه ای عظیم به دنبال کشف علل این اختلال هستند.
در همین راستا انجمن علمی کودکان استثنایی ایران در فعالیتی موثر اقدام به برگزاری همایش اوتیسم با هدف معرفی روش های درمانی مفید و توجه ویژه به نیازهای والدین با حضور متخصصین مجرب این حوزه در تاریخ ۹ مهر ماه ۹۴ در محل دانشکده روانشناسی دانشگاه تهران نموده است.
سازمان ها و نهاد های مرتبط چون بهزیستی، آموزش و پرورش کودکان استثنایی و دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی در این همایش حضور خواهند داشت.
نقش لالایی بر هوش!!

ﻻﻻﯾﯽ ﺧﻮﺍﻧﺪﻥ ، ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺤﺮﯾﮏ ﺣﻮﺍﺱ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﻮﺩﮎ ﻭ ﺩﺭ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺭﺷﺪ ﻭ ﺗﺤﻮﻝ ﻣﻐﺰ ﺍﻭ ﻣﯽﮔﺮﺩﺩ .
ﻻﻻﯾﯽ ، ﺁﻭﺍﺯ ﻋﺸﻖ ﻭ ﺁﺭﺍﻣﺶ ﻭ ﺍﻣﻨﯿﺖ ﺍﺳﺖ . ﻻﻻﯾﯽ ﺧﻮﺍﻧﺪﻥ ، ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺎ ﯾﻚ ﺗﻤﺎﺱ ﻓﯿﺰﯾﻜﯽ ﻭ ﺭﺍﺑﻄﻪﯼ ﻋﺎﻃﻔﯽ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩﯼ ﻟﻄﺎﻓﺖ ﻧﻐﻤﻪﯼ ﺁﻥ ﺍﺭﺯﺵ ﺩﺍﺭﺩ . ﻣﺎﺩﺭ ، ﺩﺭﺣﺎﻟﯽ ﻛﻪ ﻛﻮﺩﻙ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺁﻏﻮﺵ ﻣﯽﮔﯿﺮﺩ ، ﺍﻭ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺁﺭﺍﻣﯽ ﺗﻜﺎﻥ ﻣﯽﺩﻫﺪ .
ﺗﻤﺎﺱ ﻓﯿﺰﯾﻜﯽﺍﯼ ﻛﻪ ﺑﯿﻦ ﺷﻤﺎ ﻭ ﻛﻮﺩﻛﺘﺎﻥ ﺑﺮﻗﺮﺍﺭ ﻣﯽﮔﺮﺩﺩ ، ﻧﻐﻤﻪﺍﯼ ﻛﻪ ﺑﺮ ﺣﺲ ﺷﻨﻮﺍﯾﯽ ﻛﻮﺩﻙ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﯽﮔﺬﺍﺭﺩ ، ﻓﻀﺎﯼ ﻣﻬﺮﺁﻣﯿﺰﯼ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﻣﯽﺁﯾﺪ ﻭ ﺑﺎﻻﺧﺮﻩ ﺗﻜﺎﻥ ﻫﺎﯼ ﺁﺭﺍﻡ ﺩﺭ ﺁﻏﻮﺵ ﻣﺎﺩﺭ ، ﻫﻤﻪ ﻭ ﻫﻤﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮﺩ ﻛﻪ ﺣﻮﺍﺱ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﻮﺩﻙ ﺑﻪﻃﻮﺭ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮﯼ ﺗﺤﺮﯾﻚ ﺷﻮﺩ ﻭ ﺩﺭﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﻐﺰ ﺍﻭ ﺭﺷﺪ ﻭ ﺗﺤﻮﻝ ﯾﺎﺑﺪ .
ﺑﺎ ﺷﻨﯿﺪﻥ ﺻﺪﺍﯼ ﺁﺭﺍﻣﺶﺑﺨﺶ ﺷﻤﺎ ، ﻛﻮﺩﻙ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻧﻮﺑﻪﯼ ﺧﻮﺩ ﺻﺪﺍﻫﺎﯾﯽ ﺍﺯ ﺧﻮﺩ ﺩﺭﻣﯽﺁﻭﺭﺩ ﻭ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺑﺮﻗﺮﺍﺭ ﻣﯽﻛﻨﺪ . ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺕ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﯽﺩﻫﺪ ﻛﻪ ﻫﺮﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮﺍﯼ ﻧﻮﺯﺍﺩ ﺁﻭﺍﺯ ﺑﺨﻮﺍﻧﯿﺪ ، ﺍﻭ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽﺗﻮﺍﻧﺪ ﺍﺻﻮﺍﺗﯽ ﺍﺩﺍ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺩﺍﺭﺍﯼ ﻣﻌﻨﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ؛ ﺑﻪ ﻋﺒﺎﺭﺕ ﺩﯾﮕﺮ : ﺻﺪﺍﻫﺎﯾﯽ ﻛﻪ ﺍﺯ ﺍﻭ ﺷﻨﯿﺪﻩ ﻣﯽﺷﻮﺩ ، ﺍﻭﻟﯿﻦ ﻛﻠﻤﺎﺕ ﺍﻭ ﻣﺤﺴﻮﺏ ﻣﯽﺷﻮﺩ . ﻛﻮﺩﻙ ﺷﻤﺎ ، ﻓﻘﻂ ﺑﺎ ﺷﻨﯿﺪﻥ ﺁﻭﺍﺯ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﺧﻮﺵﺣﺎﻝ ﻧﻤﯽﺷﻮﺩ؛ ﺑﻠﻜﻪ ﻫﺮﮔﺎﻩ ﺧﻮﺩﺵ ﻫﻢ ﺑﺘﻮﺍﻧﺪ ﻧﻐﻤﻪﻫﺎﯾﯽ ﺍﺩﺍ ﻛﻨﺪ ، ﺑﺮﺍﯼ ﺍﻭ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﺟﺎﻟﺐ ﻭ ﻣﺴﺮّﺕ ﺑﺨﺶ ﺍﺳﺖ .
ﻣﻨﺒﻊ : ﮐﺘﺎﺏ ﮐﻮﺩﮎ ﻫﺸﯿﺎﺭ ﺑﭙﺮﻭﺭﯾﻢ
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﻩ : ﻣﯿﺘﻠﺮ , ﺑﺌﺎﺗﺮﯾﺲ ‏( ﺧﺎﻟﻖ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﮐﺘﺎﺏﻫﺎﯼ ﺷﯿﻮﻩﻫﺎﯼ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻫﻮﺵ ﻧﻮﺯﺍﺩ)

حتما ببینید

مصرف “ریتالین” در درمان ADHD:

مصرف “ریتالین” در درمان ADHD: رایج ترین دارو برای کودکان مبتلا به اختلال بیش فعالی …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *